Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3544/GB, 14 maart 2011, beroep
Uitspraakdatum:14-03-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/3544/GB

Betreft: [klager] datum: 14 maart 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A. Greve-Kortrijk, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 november 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het detentiecentrum Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 4 juni 2010 gedetineerd. Hij verblijft in het detentiecentrum Zeist.

3. De standpunten
Namens klager is gemotiveerd toegelicht dat en waarom hij zich niet kan verenigen met de beslissing van de selectiefunctionaris. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek toegelicht.

4. De beoordeling
De beslissing tot afwijzing van het verzoek om overplaatsing van 12 november 2010 vermeldt het volgende: “Op dit moment is het niet mogelijk uw verzoek te honoreren. Het DTC in Rotterdam is nog niet in gebruik genomen en het is niet bekend wanneer er
daadwerkelijk geplaatst kan worden.” Het detentiecentrum Rotterdam is echter reeds in juli 2010 in gebruik genomen. De beslissing van de selectiefunctionaris dient dan ook wegens een gebrek in de motivering te worden vernietigd. De selectiefunctionaris
zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie zal in een afzonderlijke beslissing bepalen of enige tegemoetkoming aan klager geboden is.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
zal in een afzonderlijke beslissing bepalen of enige tegemoetkoming aan klager geboden is.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 14 maart 2011

secretaris voorzitter

Naar boven