Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2975/GA, 28 maart 2011, beroep
Uitspraakdatum:28-03-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/2975/GA

betreft: [klager] datum: 28 maart 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 6 oktober 2010 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zuyderbos te Heerhugowaard, waarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman, mr. H.M. Dunsbergen, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 75,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het niet kunnen luchten omdat de luchtplaats niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, op de gronden als in de aangehechte
uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat hij 365 dagen niet heeft kunnen luchten en tijdens de luchtmomenten bovendien werd ingesloten. Zomers werd er langer gelucht en dan werd klager dus zelfs twee uur
ingesloten. Klager verwijst naar de vergoedingen die normaal worden toegekend bij eenmaal niet kunnen luchten en eenmaal op cel ingesloten worden.

De directeur heeft aangegeven bij zijn eerder ingenomen standpunten te blijven en zich te conformeren aan de vergoeding die de beklagrechter heeft toegekend.

3. De beoordeling
In de diverse klaagschriften worden in totaal 25 dagen genoemd waarop klager niet heeft kunnen luchten. De beroepscommissie kan zich dan ook niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de
beroepscommissie zal een hogere tegemoetkoming vaststellen, namelijk € 5,= voor iedere dag waarover klager expliciet heeft geklaagd.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 125,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 28 maart 2011

secretaris voorzitter

Naar boven