Onderwerp: Bezoek-historie

Stikstofverwijdering in het Schelde estuarium : studie naar de N-filterwerking in het schelde ecosysteem met gebruik van MOSES (MOdel of the Scheldt Estuary)
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (NIOO, CEMO); Kerst Buis

 

Samenvatting

Deze studie schenkt aandacht aan het huidig functioneren (jaren 1993-1998) van het estuarium wat betreft de N-verwijdering en het effect van mogelijke toekomstige veranderingen. Hierbij is gebruik gemaakt van het ecosysteemmodel MOSES. Dit model is box-model met 13 compartimenten tussen Rupelmonde en Vlissingen. Het is een getijgemiddeld ecosysteemmodel, dat de koolstof, stikstof, zuurstof en silicafluxen beschrijft in het pelagiaal, het subtidaal en intertidaal. De koppeling van nutriëntfluxen aan de koolstofflux gebeurt door middel van stoichiometrische relaties in organismen en detritus. Er zijn twee modelaanpassingen verricht. De erosie-sedimentatie beschrijving is aangepast, zodat de erosie niet langer bepaald werd door de concentratie van gesuspendeerd materiaal in de waterkolom. Tevens werd de benthische mineralisatie module aangepast. De instantane mineralisatie van gesedimenteerd materiaal en het dus direct beschikbaar maken van nutriënten werd vervangen door een dynamische beschrijving van het detritus in het sediment. Tevens vond een optimalisatie plaats van de beschrijving van de denitrifcatie.

 

Annotatie

25 p.
fig., tab., bijl.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Met lit. opg.

Naar boven