Onderwerp: Bezoek-historie

3D-effecten : formulering pragmatisch balansmodel#[verslag onderzoek]
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL); H.J. Steetzel

 

Samenvatting

Het huidige afslagmodel dat gebruikt wordt voor de toetsing van duinen is niet geschikt voor die gevallen waarbij drie-dimensionale processen een rol spelen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij duinenkusten die sterk gekromd zijn, overgangen van duinen naar harde verdedigingen zoals dijken, bebouwing in de afslagzone en variaties in de vooroever en/of duinhoogte. M.n. de variaties in kustlangse richting kunnen met het huidige model niet verrekend worden. Een eerste aanzet wordt gepresenteerd voor een pragmatisch rekenmodel waarmee het effect van bouwwerken en andere speciale gevallen op de mate van duinafslag kan worden afgeschat. Op basis van de verkennende toepassingen kan worden geconcludeerd dat het model-concept goede mogelijkheden biedt om te komen tot een bruikbaar model voor de kwantificering van de effecten van de overgang tussen harde constructies en duinen. De verkennende berekeningen naar niet-bouwwerk-gevallen resulteren eveneens in kwalitatief aannemelijke resultaten.

 

Annotatie

IV, 30, 2 p.
fig.
Rapportnr. H2174
Contractnr. DWW-872
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW) namens de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW), Werkgroep C "Zandige kusten" (projectleiders A.W. Kraak, A.P. de Looff)
Met lit.opg.

Naar boven