Onderwerp: Bezoek-historie

Het Veluwemeer
Publicatiedatum:01-01-1965

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

samengest. door deskundigen van de Dienst der Zuiderzeewerken (ZZW) [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat RWS], de Stichting voor Bodemkartering (Stiboka) en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)

 

Samenvatting

Behandelt de hydrologische consequenties van het droogleggen van diepe polders in het IJsselmeer in Nederland. Dit meer is gevormd door afsluiting van de Zuiderzee door middel van een afsluitdijk; in het afgesloten bekken worden polders drooggelegd. Voor elke polder wordt in het water een ringdijk gemaakt; na sluiting van deze dijk wordt door bemaling de waterstand zoveel verlaagd, dat de bodem van het meer droogvalt. Aldus wordt in het oppervlaktewater een diep en uitgestrekt gebied van lage druk geschapen, dat - afhankelijk van de diepte van het meer - 5

 

Annotatie

83 p.
bijl.
(Rapporten en Mededelingen betreffende de Zuiderzeewerken ; no. 7)
Met samenvatting in het Engels

Naar boven