Onderwerp: Bezoek-historie

Nederland waterland na 2006 (2) : koers van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Sector Water: slagvaardig, innovatief en gezaghebbend
Publicatiedatum:01-12-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); R.J. Termaat en P.V.M. Vroom; adviezen J. Visser, J.R.K. Smit en W. van den Boogaard

 

Samenvatting

De Sector Water richt zich op de werkvelden?Veligheid? en ?Beheer & Onderhoud? en ?Bouwgrondstoffenvoorziening?. De ontwikkelingen binnen deze velden moeten een bijdrage leveren aan de achterliggende maatschappelijke belangen: een goede leefomgeving, verantwoord gebruik van gemeenschapsgelden en de zorg voor een duurzame samenleving. Bij de opzet en de realisatie van projecten zal er worden ingespeeld op 3 trends: claimprobleem op water, meer aandacht voor watermanagement en een bredere orientatie op het watervraagstuk. Dit betekent voor de Sector Water een verschuiving in de rolopvatting naar kennisintensieve projecten, die gericht zijn op interactie met beleid en / of op de interactie tussen beleid en beleidsuitvoering. Bij voorkeur zijn deze projecten interdepartementaal en multidisciplinair. Naast de civieltechnische kennis zal ook binnen de DWW een breed maatschappelijk georienteerde kennis nodig zijn. De rol van de Sector Water zal m.n. voorwaardescheppend en regisserend zijn. Optimale benutting van de marktmogelijkheden speelt bij de realisatie van projecten een grote rol.

 

Annotatie

14 p.
Rapportnr. W-DWW-2001-002
Vervolg op: Rapportnr. W-DWW-2000-022 - Nederland waterland na 2006

Naar boven