Onderwerp: Bezoek-historie

Aanpak agressie in het verkeer : verkenning van het probleem
Publicatiedatum:01-12-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Maria J. Kuiken; DHV Milieu& Infrastructuur

 

Samenvatting

Agressie in verkeer lijkt toe te nemen, evenals de politieke en maatschappelijke druk om agressie in het verkeer aan te pakken. Er zijn veel uiteenlopende ideeën en theorieën over agressie in het verkeer, maar het is onduidelijk wat er aangepakt moet worden en hoe. Deze verkennende studie beschrijft, op basis van een literatuuronderzoek en interviews met experts, reeds gegenereerde kennis over oorzaken en uitingen van agressie en vertaalt deze door naar een concrete aanpak van het probleem, voor zover het gaat om agressief gedrag op snelwegen. De aanpak geschiedt via 3 sporen: voorkomen van frustratie en agressie door systeemaanpassingen (infrastructuur, telematica) ; bewustwording, voorlichting en training ; handhaving.

 

Annotatie

38 p.
ill.
Met lit. opg.
Dossier S2451.01.001
Registratienummer LVSE-20013126
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding W. Vermeulen

Naar boven