Onderwerp: Bezoek-historie

Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen : aanval van haalgolf op taludbekleding van stortsteen en zetsteen : verslag modelonderzoek
Publicatiedatum:01-10-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Waterloopkundig laboratorium = Delft Hydraulics laboratory]; in opdr. van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde = Transportation and traffic engineering division]. [samengest. door F.C.M. van der Knaap]

 

Samenvatting

Het fysisch modelonderzoek met het model van de Schelde- Rijnverbinding en schaalmodellen van Europa-I bakken met duwboot wordt besproken. Een gedetailleerde beschrijving wordt gegeven van de in een model aangebrachte oeververdedigingskonstrukties en de positie van de meetinstrumenten. Een analyse wordt gegeven van in de haalgolf optredende stroomsnelheden. Met behulp van dimensie analyse worden enkele praktische ontwerpregels voor een stortsteen oeverbekleding in de zone van de haalgolf opgesteld. Een wiskundige beschouwing wordt gegeven van de stabiliteit en/of aantasting van de stortsteen oeverbescherming, indien de dimensies van de optredende haalgolf bekend zijn. De betrouwbaarheid van dit wiskundig model wordt getoetst aan de meetgegevens. Een analyse wordt gegeven van de drukmetingen en de opgetreden schade ter plaatse van de verschillende zetsteen oeverkonstrukties. Tenslotte worden de opwaarts gerichte verschildrukken over de toplaag getoetst aan een rekenmodel.

 

Annotatie

59, [79] p.
fig., foto's, tab. ; 30 cm
M1115 deel Xc. - Met lit. opg.

Naar boven