Onderwerp: Bezoek-historie

Dijkversterkingsplan traject Dalemse sluis
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD), Hoofdafdeling Natte Infrastructuur (NI); S. ten Hove, A. Koene, J.W. van Berghem

 

Samenvatting

In overleg met de Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland is in het kader van de dijkversterking van het dijkvak bij Dalem, globaal gekeken naar een mogelijke inpassing van de Dalemse sluis. In deze bundel is een overzicht gegeven van een drietal varianten voor de aanpassing van de waterkering bij Dalem. Hierbij is gelet op de volgende aspecten: constructieve aanpassing; bouwmethode; voor- en nadelen op bouwtechnisch gebied; cultuurhistorische waarde; en stadsgezicht. Daarnaast wordt ingegaan op het veiligheidsaspect en de verkeersfunctie van de nieuwe sluis/kering. Door de projectgroep is unaniem een voorkeursvariant gekozen, welke verder is uitgewerkt. In deze uitwerking is aandacht besteed aan de vormgeving van de nieuwe kering, de technische randvoorwaarden en de bouwfasering.

 

Annotatie

19 p.
bijl., tab., tekeningen
Doc.nr.: DAL-D-96.022
Versie 1
PBMS nr.: 2746

Naar boven