Onderwerp: Bezoek-historie

Beheer en monitoring Depot IJsseloog : monitoringsplan grondwater
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ), Advies- en Kenniscentrum Waterbodems: Uitvoering (WAU); A. Biesheuvel, M.J.D. de Vries

 

Samenvatting

In hoofdstuk 2 wordt eerst een overzicht gegeven van de randvoorwaarden en uitgangspunten. Dit omvat de inrichting van het depot, de peilbeheersing in het depot, en de geohydrologische aannamen die van belang zijn voor de bepaling van de verwachtingswaarde van de grondwaterkwaliteit. In hoofdstuk 3 wordt het toetsingskader voor het grondwater aangegeven. Hierbij wordt gekeken naar de eisen uit de vergunningen, interventiewaarden en streefwaarden van de waterkwaliteit. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de verwachtingswaarden voor de kwaliteit van het grondwater. Deze worden bepaald door middel van stoftransportberekeningen, waarbij de huidige kwaliteit van het grondwater, de kwaliteit van de baggerspecie en de snelheid waarmee verontreinigingen zich in het grondwater kunnen verspreiden van belang zijn. Het monitoringsplan, gebaseerd op de resultaten van hoofdstuk 3 en 4, wordt beschreven in hoofdstuk 5. Hierin wordt het meetnet en de monitoringsparameters vastgesteld en wordt het meetprogramma en de meetorganisatie beschreven. In hoofdstuk 6 ten slotte worden de beheersmaatregelen beschreven die moeten worden genomen wanneer de signaalwaarde van een of meerdere parameters wordt overschreden.

 

Annotatie

32 p.
fig., tab., bijl.
Definitief
Met lit.opg. : p. 29-30
reg. nr. WAU.PBMK-4-97231

Naar boven