Onderwerp: Bezoek-historie

Begaanbaarheid en medebestemmingen baggerspeciedepots : fase 3: nadere uitwerking begaanbaarheid baggerspecie depots
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD), Advies- en Kenniscentrum Waterbodems: Uitvoering (WAU); E. van der Kuil, G. Hamoen

 

Samenvatting

Na de eigenlijke exploitatiefase van een baggerspeciedepot zal in de meeste gevallen de begaanbaarheid van het depot slecht zijn. Als geen maatregelen worden genomen zal het vele jaren duren voordat het terrein een medebestemming kan krijgen. Doelstelling van de studie is om op basis van een gewenste medebestemming en gewenste realisatietijd van deze medebestemming na te kunnen gaan welke maatregelen hiervoor dienen te worden getroffen, wat globaal de kosten hiervan zijn en welke onzekerheden een rol spelen. In hoofdstuk 2 worden de resultaten van fase 1 en fase 2 van de studie "medebestemmingen en begaanbaarheid baggerspeciedepots" samengevat. Hoofdstuk 3 gaat in op de mogelijke medebestemming en de tijd waarbinnen deze moeten worden gerealiseerd. Hoofdstuk 4 beschrijft gedetailleerd de methodes waarmee de gewenste medebestemmingen kunnen worden gerealiseerd. Hoofdstuk 5 presenteert de conclusies en een samenvattend overzicht. Tevens zijn aanbevelingen gedaan voor nadere onderzoeken en studies.

 

Annotatie

55 p.
fig., tab., bijl.
Definitief
Versie 4
Reg.nr.: WAU.PBB3-4-97003
Met referenties
In opdr. van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde

Naar boven