Onderwerp: Bezoek-historie

Verkenning naar de samenhang tussen rijksweg 15 (gedeelte Varsseveld Enschede) en de doortrekking Betuweroute (richting grensovergang Oldenzaal)
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Gelderland (RWS, GL); in samenwerking met Nederlandse Spoorwegen (NS)

 

Samenvatting

Doel van de verkenning is te onderzoeken of gekozen moet worden vooréén integrale studie (corridor-benadering) of voor twee aparte studies voor de weg- en spoorwegverbinding om zodoende de samenhang tussen de spoorverbinding Betuweroute - Noord Nederland/Oldenzaal enerzijds en de wegverbinding Rijksweg 15 (RW 15) Arnhem/Nijmegen - Twente anderzijds aan te kunnen tonen e.e.a. vooruitlopend op de eventuele gezamenlijke startnotities en tracé/m.e.r.-procedures. Met name de goederenvervoersproblematiek over weg en rail wordt in beeld gebracht en geanalyseerd eventueel in relatie tot het personenvervoer per openbaar vervoer en auto. Tevens komt aan de orde de gewenste bestuurlijke aanpak m.b.t. een nauwe wisselwerking met de regio. Aanbevolen wordt een besluitvormingstraject met parallelle procedures, waarbij aparte startnotities en projectnota's worden opgesteld met een zorgvuldige coördinatie tussen beide projecten v.w.b. inhoudelijke aspecten en afstemming van procedures.

 

Annotatie

53 p.
bijl., fig., tab. ; 30 cm
Begeleidingsgroep bestaat o.a. uit: J.H. Jansen (RWS, GL), J.H. Dronkers (RWS, GL), E.J. Riedstra (RWS, OV)

Naar boven