Onderwerp: Bezoek-historie

Verkennende studie voor corridor Utrecht-Arnhem
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Nederlandse Spoorwegen (NS); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Gelderland (RWS, GL); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Utrecht; met bijdragen van Adviesbureau NEA...et al.]

 

Samenvatting

Als voorloper van de wettelijk voorgeschreven procedures (Tracéwet/MER) geeft deze studie antwoord op een aantal vragen inzake de plannen tot het partieel of geheel verbreden van de A12 (RW12) en verdubbeling van spoorlijn, gedeelte Utrecht-Arnhem-Duitse grens. Het heeft tot doel: a: inzicht te geven in het belang en het functioneren van het verkeers- en vervoerssysteem; b: de probleemstelling en de oplossingsrichtingen, waarbij wordt ingegaan op de beleidsmaatregelen uit het SVV II, op specifieke maatregelen en de infrastructuur uit te werken; c: een globale indicatie te geven van de uit verkeerskundig oogpunt voortvloeiend problemen en ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur, milieu en economie; d: de termijn waarop bepaalde oplossingen voorhanden dienen te zijn aan te geven; e: advies uit te brengen of een gezamenlijke studie van spoor en weg noodzakelijk en of gewenst is.

 

Annotatie

77 p.
fig., krt., tab.
Met lit.opg.
Omslagtitel: Verkennende studie voor corridor Utrecht-Arnhem-Duitse grens

Naar boven