Onderwerp: Bezoek-historie

Rivierverbetering Waal : verbetering van de transport- en ecologische funktie van de rivier de Waal als onderdeel van de hoofdtransportas Rotterdam-Duitsland
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B. van der Roest en H. Eerden

 

Samenvatting

Ten behoeve van de uitwerking van het beleid zoals vermeld in het SVV II en Derde Nota Waterhuishouding wordt een verbeteringsplan voor de Waal opgesteld. Ingegaan wordt op de vervoersproblematiek, milieuproblematiek, waterhuishouding, rivierkunde en de huidige situatie van de vaarweg. Rivierkundig worden vier ontwerp-alternatieven beschouwd, namelijk IJsselkanalisatie, verkleining normaalbreedte, rivierverbetering d.m.v. toepassing bodemkribben en uitvoeren van baggerwerk, waarbij ter verbetering van het rivierecosysteem uitgegaan is van een natuurvriendelijke inrichting van de Waaloevers voor tenminste 30% van de totale oeverlengte. Als oplossing wordt voorgesteld een versmalling van het zomerbed van de Waal op het traject Nijmegen-Herwijnen.

 

Annotatie

103 p.
bijl., fig., tab.
Onderzoek uitgevoerd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Gelderland (RWS,GL) in het kader van een afstudeeropdracht van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (Projectbegeleider: S.F. de Jong)
Met lit.opg.

Naar boven