Onderwerp: Bezoek-historie

Waterhuishouding in het Natte Hart : WIN-strategie als leidraad voor toekomstig waterkwantiteitsbeheer van het Natte Hart : eindnota
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ); tekst en eindred. A. Hebbink ... [et al.]; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbe

 

Samenvatting

Het Natte Hart bestaat uit meerdere watersystemen die met elkaar samenhangen: IJsselmeer, Markermeer, Randmeren, Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal. De feitelijke problemen met het realiseren van de winterstreefpeilen in het IJsselmeergebied en het toekomstperspectief van klimaatverandering en bodemdaling waren voor Rijkswaterstaat de aanleiding om in 1997 te starten met de beleidsverkenning :Waterhuishouding in het Natte Hart" (WIN). Het project richt zich op het in beeld brengen van waterhuishoudkundige oplossingen. Ook onderzoekt het project de mogelijkheden voor een natuurlijker peilverloop in het IJsselmeergebied. Geeft samen met een nadere onderbouwing in het achtergrondrapport de bevindingen weer. Beschrijft de huidige situatie en de verwachte ontwikkelingen. Geeft een strategie voor de 21e eeuw.

 

Annotatie

52 p.
bijl., foto's, graf.
Projectleider WINBOS : A. Hebbink (RWS, RIZA)
projectleider WIN : H. van Wezel (RWS, RDIJ)
Met lit. opg.
ISBN 9036912520

Naar boven