Onderwerp: Bezoek-historie

Geohydrologisch meetnet Noord-Hollandse randgebied van de Markerwaard, periode 1948-1986
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.A. van Manen; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

 

Samenvatting

In dit rapport worden de stijghoogten besproken in het Noord-Hollandse randgebied van de Markerwaard zoals die zijn waargenomen over de periode 1948-1986. Het betreft hier de waarnemingen in het eerste watervoerende pakket. Van belang hierbij is opmerkelijke veranderingen in de tijd te localiseren en zo mogelijk te verklaren. De ondergrond van Noord-Holland bestaat uit een over het algemeen goed doorlatend pleistoceen zandpakket, afgedekt door slecht doorlatende samendrukbare holocene klei- en veenlagen en zandlagen. Totaal hebben op ongeveer 130 locaties waarnemingen plaatsgevonden. In 1986 bestond het meetnet uit ongeveer 80 locaties. De stijghoogten blijken onder invloed van diverse processen onderhevig aan fluctuaties te zijn danwel te stijgen of te dalen. De terugkerende fluctuaties zijn het gevolg van atmosferische- en seizoensinvloeden. De dalingen en/of stijgingen zijn het gevolg van ingrijpende veranderingen als polderpeilverlagingen, onttrekkingen en bronneringen.

 

Annotatie

20 [56] p.
fig., tab. ; 30 cm
Lit. opg.

Naar boven