Onderwerp: Bezoek-historie

Het gebruik van waterplanten voor de zuivering van afvalwater in recreatiegebieden
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door R.W. Greiner en J. de Jong

 

Samenvatting

In recreatiegebieden wordt meestal uitsluitend gedurende de zomermaanden afvalwater geproduceerd. De hoeveelheden zijn betrekkelijk gering. De produktie verloopt zeer onregelmatig. Het afvalwater van niet te grote recreatiecomplexen (tot circa 3000 i.e.) kan gezuiverd worden door begroeide vloeivelden of begroeide infiltratievelden toe te passen. De voordelen van deze systemen zijn: eenvoudige bedrijfsvoering, lage investerings- en exploitatiekosten, flexibel ten aanzien van sterk wisselende belastingen, goede zuiveringsresultaten. Afhankelijk van de geohydrologische situatie kan gekozen worden voor het begroeide vloeiveldensysteem of het begroeide infiltratieveldensysteem. Onder Nederlandse omstandigheden gaat de voorkeur uit naar rietbegroeiing op de velden. Per ha kan een hoeveelheid afvalwater overeenkomend met circa 1000 i.e. (100 m3 per etmaal) worden gezuiverd bij toepassing van het begroeide vloeiveldensysteem (inclusief 100% suppletiewater). Bij toepassing van het begroeide vloei-infiltratieveldensysteem kan eveneens circa 1000 i.e. (100 m3 per etmaal) worden gezuiverd (inclusief 50% suppletiewater). Onder optimale omstandigheden (goed doorlatend profiel) kan tot circa 1500 i.e (150 m3 per etmaal) worden behandeld. Het verdient aanbeveling infiltratievelden niet te zwaar te belasten.

 

Annotatie

33 p.
fig., foto's., tab.
Inleiding gehouden tijdens de 35ste internationale studiedagen cebedeau van 24-26 mei 1982 te Luik
(Flevobericht ; nr. 226)
Met lit. opg.

Naar boven