Onderwerp: Bezoek-historie

Effect tariefdifferentiatie bij rekeningrijden
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.A.C. van Toorenburg; Transpute

 

Samenvatting

Verslag van een onderzoek naar de verkeerskundige effecten van keuze van het tijdvenster bij het rekeningrijden. Doel van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in: -hoe weggebruikers zullen reageren op een andere keuze van het tijdsvenster bij rekeningrijden; -wat dit teweeg zal brengen in het patroon van verkeersintensiteiten op de routes met tolheffingspunten; en -hoe dit zal doorwerken op het congestieniveau op het traject en in de regio, alles afgezet tegen de situatie met een uniform tarief en een vast tijdsvenster 7-9 uur. Twee pijlers dragen het onderzoek: -Welke verkeerssituatie heerst ter hoogte van de heffingspunten/-trajecten? Dit betreft een evaluatie van veldgegevens teneinde te weten te komen hoe groot op elk traject de congestiedruk is, hoe het intensiteitspatroon verloopt en onder welke condities de tariefheffing er eigenlijk operationeel gaat worden; en -Hoe reageert het evenwichtsmechanisme onder uniform tarief en onder andere tariefvormen? Dit betreft een theoretisch onderzoek waarbij m.b.v. een model waarin in een corridor-achtige situatie de weggebruikers via nutsmaximalisatie hun vertrektijdstip selecteren het evenwichtsmechanisme in bestudeerd. De bevindingen uit het 2de deel zijn te theoretisch om direct toe passen in een veldsituatie en zijn daarom eerst vertaald in een aantal vuistregels. Met deze vuistregels is tenslotte per traject een inschatting gemaakt van de wenselijkheid van tariefdifferentiatie.

 

Annotatie

100 p.
bijl., ill

Contractnr.: DGP/M/BBR112233
Met samenv
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Personenvervoer (DGP)
Projectbegeleiding: H.J. Kleijn, H. van Mourik, M.R. Mulder, F. Hofman (Ministerie VenW, Rijkswaterstaat RWS, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV), J.A. Tils (DGP), A.J. Vieveen, W.W. de Zeeuw (RWS, Directie Zuid-Holland ZH)

Naar boven