Onderwerp: Bezoek-historie

Effectverkenning Optimalisatieplan A2 Rondweg Den Bosch
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB)

 

Samenvatting

Het Optimalisatieplan A2 Den Bosch had in eerste instantie als doelstelling het verbeteren van de doorstroming, ofwel het verminderen van de filevorming. De verwachting was dat in 2002 de filevorming structureel zou zijn geworden. Dit zou zowel voor de ochtendspits als voor de avondspits gelden, en tijdens beide spitsen zowel in noordelijke richting als in zuidelijke richting. Een ander doel was het verbeteren van de verkeersveiligheid. De verkeersveiligheid van de A2 zelf werd als matig beoordeeld. Dit werd mede toegeschreven aan de filevorming. Bovendien leidde de congestie op de snelweg tot sluipverkeer op het onderliggende wegennet. De verwachting was dat met toename van het verkeer tussen 1998 en 2002 de verkeersveiligheid verder zou afnemen, zowel op de snelweg als op het onderliggende wegennet door toename van het sluipverkeer. De verwachting was dat een derde rijstrook vrijwel alle in 2002 zou oplossen. Alleen het traject Empel-Maasbrug zou in de avondspits een slechte verkeersafwikkeling houden. Er werd verwacht dat door de extra capaciteit het verkeer meer gebruik ging maken van de A2 en daarmee het sluipverkeer op het onderliggende wegennet verminderde. Het verkeersbeeld op de A2 zelf zou gelijkmatiger worden. De verwachting was daarmee dat ook de verkeersveiligheid op zowel de A2 als op het onderliggende wegennet zou verbeteren. Het doel van deze effectverkenning is inzicht te krijgen in de effecten op de A2, waarbij sterk de nadruk ligt op de effecten voor de doorstroming. Aanleiding hiervoor is het gereedkomen van de werkzaamheden op de A2 Rondweg Den Bosch, waarbij geëvalueerd wordt of de beoogde effecten van het Optimalisatieplan gehaald wordt.

 

Annotatie

53 p.
bijl., graf., tab., fig.
Projectgroep:
-H. van den Berg, afdeling planvorming (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB))
-K. Drijvers, afdeling planvorming (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB))
-E. van der List, afdeling verkeer en vervoer (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB))
-A. Tamerius, afdeling verkeer en vervoer (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB))
Met samenv.
Met lit.opg.

Naar boven