Onderwerp: Bezoek-historie

EU-Vogel- en Habitatrichtlijn in Ketelmeer en Vossemeer : toetsing van de ontwikkelingvisie Ketelmeergebied
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); M.R. van Eerden, M. Kolen, M. Platteeuw, S. van Rijn, R. van Hoogenhuizen

 

Samenvatting

Gekozen is voor een toetsing van de belangrijkste in het plangebied voorgenomen of in uitvoering zijnde ontwikkelingen. Daarbij zijn jachthaven-uitbreiding en waterstaatkundige werken het meest in het oog springend. Na een beschrijving van het ecosysteem, met daarin bijzondere aandacht voor de voedselecologische relaties, volgt een toetsing van de te verwachten effecten op de aanwezige vogels. Bij de beschrijving van de huidige situatie is onderscheid gemaakt in broedvogels (in het gebied nestelende vogels) en trekvogels (in het gebied tijdelijk verblijvende vogels). Bij de gegevens is gebruik gemaakt van de data voor de periode 1993-1998 op grond waarvan ook de aanwijzing als Vogelrichtlijngebied heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn gegevens uit 1999 en 2000 gebruikt. Het inschatten van de effecten is zoveel mogelijk gebeurd op grond van uit het gebied afkomstige ecologische informatie.

 

Annotatie

80 p.
ill.
(RIZA rapport ; 2001.048)
Studie in opdracht van Provincie Flevoland, Directie Noordwest LNV, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ), Gemeente Dronten en Gemeente Noordoostpolder
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9036954053

Naar boven