Onderwerp: Bezoek-historie

Natuurvriendelijke oevers : vegetatie langs grote wateren
Publicatiedatum:01-09-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

voorzitter J. Stuip, CUR-kennisoverdrachtscommissie F11 Natuurvriendelijke oevers ; Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

Handboek waarin de koppeling tussen de ecotopen zoals die in de Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels zijn gebruikt, en de bijbehorende plantengemeenschappen centraal staat. Naast de soortensamenstelling wordt per behandelde plantengemeenschap ingegaan op de ecologie, de verspreiding en het natuurbeheer. De behandelde plantengemeenschappen omvatten de oeverbegroeiingen van grote bevaarbare wateren in Nederland. Enkele beschrijvingen van natuurontwikkelingsprojecten zijn opgenomen. Verder komen aan de orde: ecologie van water- en oevervegetatie, wetgeving en beleid t.a.v. natuurvriendelijke oevers, en monitoring van vegetatie.

 

Annotatie

194 p.
ill., bijl.
(CUR publicatie ; 204)
Samengesteld door klankbordgroep (H. Coops… [et al.])
Uitgebracht onder verantwoordelijkheid van CUR-kennisoverdrachtscommissie F11 Natuurvriendelijke oevers (voorzitter J. Stuip)
Lid van de commissie namens RWS, DWW: A.D. Bos en R.E.A.M. Boeters
Met lit.opg., adressenlijst en Engelse samenvatting
ISBN 9037604900
Digitale versie 129 p.

Naar boven