Onderwerp: Bezoek-historie

Natuurtechnische milieubouw langs wegen
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde

 

Samenvatting

Steeds vaker treffen we langs rijkswegen in plaats van de gebruikelijke afwerking van het weglichaam, een meer natuurlijke inrichting aan. Het grotere belang dat aan natuur en milieu wordt toegekend, heeft daaraan bijgedragen. Herstel, behoud en ontwikkeling van natuurwaarden spelen een belangrijke rol binnen duurzame ontwikkeling. De laatste jaren is er meer inzicht in de relaties van planten en dieren en hun omgeving verkregen. Dit maakt het mogelijk om met gerichte ingrepen de natuurwaarden verder te ontwikkelen. Gedacht wordt hierbij aan aanpassing van het beheer van groenvoorzieningen, maar ook aan ingrijpender maatregelen zoals bijvoorbeeld de natuurtechnische milieubouw. Hierbij creëert de mens eerst een uitgangssituatie (het abiotische milieu), waarna de natuur, al of niet met behulp van beheer, op haar beloop wordt gelaten. Hier wordt dus geen eindprodukt "natuur" geleverd, maar een soort halffabrikaat. Het doel, natuur, wordt nagestreefd door de omgeving bewust te beïnvloeden, zodat de gewenste natuurlijke processen de kans krijgen.

 

Annotatie

[Brochure] (DWW wijzer nr. 50)

Naar boven