Onderwerp: Bezoek-historie

Verslag van de Commissie, ingesteld bij besluit van den Minister van Waterstaat van 19 december 1921, tot het verrichten van een onderzoek omtrent getijmeters
Publicatiedatum:01-01-1926

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), Peilschaalcommissie [voorz. J.P. van der Stok]

 

Samenvatting

De opdracht van de Peilschaalcommissie luidde : een vergelijkend onderzoek in te stellen omtrent de verschillende hier en in het buitenland in gebruik zijnde getijmeters en omtrent de meest geschikte wijze van bepaling der fouten in de optekening der waterhoogten, te weeg gebracht door gebreken in de getijmeters en door onjuistheden in de opgenomen nulpunten ; en in verband daarmede de navolgende vragen te beantwoorden : Welke systemen van getijmeters en andere registrerende peilschalen, hier of in het buitenland in gebruik, verdienen thans het meest te worden aanbevolen voor toepassing en welk systeem behoort op een gegeven waarnemingspunt te worden toegepast? Is het nodig de bestaande waarnemingspunten alle in stand te houden en zo nee, welke plaatsen van opstelling behoren te worden gehandhaafd, hetzij met registrerende, hetzij met gewone peilschalen? Bestaat er behoefte om van de gewone peilschalen enkele te vervangen door een registrerende peilschaal van vereenvoudigde inrichting? Zo ja, welke? Welke voorzieningen zijn te treffen dat de stand van de nulpunten der peilschalen voortdurend en voldoende in overeenstemming blijft met het N.A.P.?

 

Annotatie

118 p.
bijl., krt. ; 25 cm
Rugtitel : Verslag Peilschaalcommissie 1926

Naar boven