Onderwerp: Bezoek-historie

Nadere uitwerking van het verkavelingsplan voor Oostelijk Flevoland
Publicatiedatum:01-01-1959

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

 

Samenvatting

Eerst wordt aandacht besteed aan een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die ertoe hebben geleid, dat een nadere uitwerking van het verkavelingsplan, voor zover het de dorpen betreft, ter hand is genomen, waardoor het aantal dorpen kleiner zou worden dan in het goedgekeurde plan en waardoor tevens een belangrijke grotere flexibiliteit zou ontstaan. Eerst worden de overwegingen, die daarbij gelden, nader omschreven. Vervolgens wordt het plan, wat de nieuwe schikking van de dorpen betreft, beschreven, terwijl daarna de consequenties daarvan voor de overige onderdelen van het verkavelingsplan aan de orde komen. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de beplanting en bebossing, met dien verstande, dat slechts wordt bedoeld aan te geven hoe die de vormgeving van het gebied zullen bepalen. Een afzonderlijke korte beschrijving wordt gewijd aan de gemeentelijke indeling. Tot slot wordt nog aangegeven op welke wijze het uitgewerkte plan van Oostelijk Flevoland past in de algemene structuur van de zuidelijke polders in het IJsselmeer.

 

Annotatie

23 p.
tab.
9 bijl.
(Nota / ZZW ; 264)

Naar boven