Onderwerp: Bezoek-historie

Baggerspeciedepot IJsseloog : kwelproblematiek ringdijk
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (RWS, AKWA); L.P.M. Linssen, D. Heineke

 

Samenvatting

Geeft de resultaten weer van de onderzoeken in het kader van de opgetreden kwelproblematiek. In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat er na het initiële terreinbezoek en het overleg tussen alle betrokken partijen afgesproken is te gaan onderzoeken. Hoofdstuk 3 is gewijd aan alle ter plaatse uitgevoerde onderzoeken en inspecties, alsmede een eerste analyse van de resultaten van met name de diverse peilbuiswaarnemingen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 een nadere analyse gegeven van de geohydrologische aspecten die bepalend zijn voor de diverse stabiliteitsbeschouwingen; deze aspecten betreffen niet alleen de grondwaterstanden (stijghoogtes) in het watervoerende pakket, maar ook het verloop van de freatische lijn in de ringdijk. De nadere analyse van de stijghoogtes leidt tevens tot een conclusie betreffende het optimale depotpeil. De diverse stabiliteitsonderzoeken - met name de macro stabiliteit en de micro-stabiliteit van het binnentalud - worden in hoofdstuk 5 beschreven. Daarin komt tevens het punt van de doorlatendheid van het filterdoek aan de orde. De mogelijke oplossingen worden beschreven in hoofdstuk 6. Tenslotte worden in hoofdstuk 7 de samenvattende conclusies en de aanbevelingen om de gerezen problemen het hoofd te bieden behandeld. Kostenramingen en een kostenvergelijking worden ook gegeven.

 

Annotatie

62 p.
ill., bijl.
Documentr. WAU.ADY-3-00043
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)

Naar boven