Onderwerp: Bezoek-historie

Waterbodemonderzoek Hoofdgeul IJsselmonding
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ); K.D. Oostinga

 

Samenvatting

Een verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in de hoofdvaargeul van de IJsselmonding. Aanleiding tot het laten instellen van een waterbodemonderzoek is de voorgenomen aanleg van een natuurontwikkelingsgebied nabij de IJsselmonding in het Ketelmeer. De waterbodemkwaliteit is beïnvloed door het stroomgebied van de IJssel aangezien de onderzoekslocaties zich nabij de monding van de IJssel bevinden. Doel van het onderzoek is het bepalen van de kwaliteit van de vrijkomende waterbodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. Aan de orde komen de volgende aspecten: "het onderzoeksprogramma, de resultaten van het veldonderzoek, de resultaten van het laboratoriumonderzoek, de resultaten van de te saneren locaties. Geeft een evaluatie van de onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen.

 

Annotatie

24, [188] p.
bijl., krt., tab.
Met lit. opg.
(RDIJ-rapport ; 2001-15)
ISBN 9036912792

Naar boven