Onderwerp: Bezoek-historie

Verkennende rapportage diepwinningstechnieken
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Nieulant, K. Ooms; DEMAS Dredging Consultants; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

Studie naar de mogelijkheden en haalbaarheid van diepwinning van zand tot maximaal 150 meter in vergelijk met de huidige, gangbare winning in Nederland tot maximaal 40 meter diepte. Voor de diepwinning bestaan twee mogelijkheden: het verder uitdiepen van bestaande zandwinputten of het toepassen van de techniek van onderzuigen (het winnen van de gechikte onderste laag zonder de ongeschikte bovenste lagen te verwijderen). Uitgegaan wordt van de bestaande bagger- en zuigtechnieken welke getoetst worden aan enkele randvoorwaarden: het ruimtelijk beslag dat de winput legt aan de oppervlakte; de stabiliteit van de taluds; het technisch en economisch rendement van de put; de hydrologische en ecologische milieu-aspecten, bijvoorbeeld de effecten voor de grondwaterhuishouding, de invloeden op de flora en fauna en de geluidsoverlast tijdens de winningen.

 

Annotatie

59 p.
bijl., fig., tab.
(Publicatiereeks Grondstoffen ; nr. 2000/07)
Rapportnr. W-DWW-2000-092
In opdracht van RWS, DWW ; contactpersoon: H.S. Pietersen
Met lit. opg.

Naar boven