Onderwerp: Bezoek-historie

QSARS: een haalbaarheidsstudie ter ondersteuning van de beoordeling van geschiktheid van methoden voor de voorspelling van aquatische toxiciteit van stoffen
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.J.M. Verhaar; OpdenKamp Adviesgroep BV

 

Samenvatting

RIZA en RIKZ zijn geïnteresseerd in een geautomatiseerd systeem voor de voorspelling van de aquatische toxiciteit in brede zin van 'willekeurige' ( organische) contaminanten, aangetroffen in oppervlakte- en afvalwatermonsters. Een dergelijk systeem dient een ingevoerde verbinding te classificeren, bijvoorbeeld naar (bio- )chemische eigenschappen of toxicologisch werkingsmechanisme. Vervolgens moeten dan, aan de hand van voor de betreffende klasse van verbindingen geëigende QSARs, voorspellingen van de beoogde ecotoxicologische karakteristieken, inclusief betrouwbaarheid, gegenereerd worden. Tenslotte worden deze voorspellingen gebruikt om bij een aantal verschillende toepassingen te komen tot een kwalitatieve indeling van het gevaar of de prioriteit van de betreffende stof. Het doel van de huidige rapportage is om aan te geven of met de huidige stand van kennis op het gebied van indeling en voorspelling van de ecotoxicologische eigenschappen van stoffen de ontwikkeling van een dergelijk systeem haalbaar is, en zo ja, onder welke randvoorwaarden. Bij dat laatste valt met name te denken aan de benodigde tijd, geld, en personele inzet, alsmede de binnen het kader van het ontwikkelen van dit systeem nog uit te voeren onderzoek.

 

Annotatie

45 p.
bijl., fig., tab.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven