Onderwerp: Bezoek-historie

Over de invloed van de zomergrondwaterstand op de opbrengst van gronden van het type zavel op zand
Publicatiedatum:01-01-1957

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken); door W.H. Sieben

 

Samenvatting

De invloed van de dikte der zavellaag op het producerend vermogen wordt gememoreerd. Materiaal is verzameld over de invloed van de grondwaterstand op de opbrengst bij gronden van het type zavel op zand. Het verband tussen grondwaterstand en opbrengst kan voor deze gronden in een curve met een optimum worden vastgelegd. De invloed van waterstanden dieper dan de optimale wordt besproken aan de hand van waarnemingen in de Noordoostpolder op gronden met een dunne zavellaag op laagterraszand. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan de invloed van het podsolprofiel, aanwezig in de zandondergrond. De invloed van de grondwaterstand op gronden met een dunne zavellaag op middelfijn marien zand nabij de Braakmanpolder wordt nagegaan.

 

Annotatie

18 p.
fig., tab.
(Flevobericht A ; no. 8)
Voordracht gehouden voor de Landbouwkundige Vergadering van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) op 17 juli 1956

Naar boven