Onderwerp: Bezoek-historie

Uitvoeringsplan baggerspecieverwerking Koegorspolder : verwerkings- en hergebruiksplan baggerspecie Koegorspolder
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (RWS, AKWA); W.M. Polderman, T.K.H.M. Bolleboom

 

Samenvatting

Om de verwerkingsmogelijkheden van baggerspecie vast te kunnen stellen, is inzicht nodig in de hoeveelheid, chemische kwaliteit en de fysische samenstelling van de baggerspecie. Hoofdstuk 2 gaat in op de hoeveelheid baggerspecie die wordt aangeboden op de locatie Koegorspolder. In hoofdstuk 3 worden de mogelijkheden om deze baggerspecie om te zetten in bouwstoffen middels eenvoudige verwerkingstechnieken besproken. Hoofstuk 5 gaat in op de grondstoffenbehoefte in de regio. De grondstoffenbehoefte wordt in hoofdstuk 6 vergeleken met het vrijkomend aanbod aan producten uit baggerspecie volgens de drie scenario's. Hoofdstuk 7 bevat de conclusies uit de beschouwing van scenario's vanuit milieuhygiënisch, finacieel en technisch perspectief.

 

Annotatie

41 p. bijl.
Status: Definitief, Versie 4
Documentnr.: WAU.UBK.3-00464
In opdracht van : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)

Naar boven