Onderwerp: Bezoek-historie

Verkenningen op maat
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

K. Slabbers; Hogeschool Delft, Opleiding milieukunde

 

Samenvatting

Een verkenning vormt de basis voor elke infrastructurele ingreep en geeft inzicht in de aard en omvang van verkeers- en vervoerproblemen in een gebied of op een verbinding en geeft een antwoord op de vraag of de problematiek van dien aard is dar infrastructurele maatregelen nodig zijn. De discussie over verkenningen lijkt zich toe te spitsen op de vraag: hoe te komen tot een voldoende brede discussie over de verkeers- en vervoersproblematiek in een studiegebied en relevante oplossingsrichtingen daarvoor om zo recht te doen aan de mogelijk brede effecten en verschillende relevante belangen. Dit vraagt om inzicht in de (on)mogelijkheden van verkenningen in het planproces voor infrastructuur waarbij het zowel om verkenningen als product gaat als om verkenningen als proces. Ervaringen met verkenningen uit het verleden lijken niet bij te dragen aan de huidige discussie over verkenningen. Met een inventarisatie van de ervaringen en een analyse van uitgevoerde verkenningen wil deze studie een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de verkenning. Bevindingen, resultaten, conclusies en aanbevelingen komen in dit rapport aan bod.

 

Annotatie

38 p.
bijl., tab., graf., fig.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
Met samenv. in het eng.
Met lit.opg.

Naar boven