Onderwerp: Bezoek-historie

Investeren in de Delta: van A naar Beter : ICES claims Minsterie van Verkeer& Waterstaat, 1 november 2000
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW)]

 

Samenvatting

De claims van V&W betreffen projecten in de netwerken van water, mobiliteit en ICT. De projecten doen in opzet recht aan de dynamiek van de processen in die lagen en in hun organisatie aan de vorm van overheidsbemoeienis die voor de laag adequaat is. De claims vinden hun basis in de majeure strategische nota?s van V&W op het gebied van drie netwerken, te weten: -het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP); -de Vierde Nota Waterhuishouding; -het rapport van de Commissie Waterbeheer in de 21e eeuw; en -de nota?s Digitale Delta en Netwerken in de Delta. Zij worden geformuleerd voor projecten die aansluiten bij de centrale doelstellingen van de strategische nota?s, namelijk bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid.

 

Annotatie

2 dl.
Deel I: Investeren in de Delta: van A naar Beter. - 7 p. : fig.
Deel II: ICES claims V&W. - 136 p. : tab., graf.

Naar boven