Onderwerp: Bezoek-historie

Chemicaliënrampen op zee : een discussienota
Publicatiedatum:01-01-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L. Spaans; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat Directie Noordzee

 

Samenvatting

De kans op een ramp met in bulk vervoerde chemicaliën is door het toegenomen zeetransport het laatste decennium aanzienlijk vergroot. Dit rapport wil een aanzet geven voor de beantwoording van de vraag hoe vrijgekomen stoffen het best bestreden kunnen worden. Daartoe is een groepsindeling gemaakt van de chemicaliën op grond van fysisch- chemische eigenschappen van de stoffen. De volgende hoofdgroepen zijn gevormd: I. Stoffen die gas- en dampwolken vormen; II. Stoffen die op het water blijven drijven; III. Stoffen die zinken of zweven. Voor de verschillende groepen wordt het gedrag van de vrijgekomen stof besproken, dus de verspreiding in lucht, dan wel op of in water. Detectiemethoden worden aangegeven alsmede de verschillende gevaarsaspekten. De voor de groepen gepaste bestrijdingsmethodden worden besproken. Konklusies worden vermeld, alsmede aanbevelingen voor het opvullen van gesignaleerde lacunes.

 

Annotatie

55 p.
ill., tab., graf., fig. ; 30 cm
Nota nr.: NZ-N-82.16. - Met lit. opg. - Met bijl. - Met samenvatting

Naar boven