Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsanalyse verbranding van afvalstoffen op zee
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[J.F.M. van Vliet, H. Kraay, K.J. Alblas, L. Spaans, J.H. van den Broek, F.H. Post, W.J. Stam, Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Directie Noordzee; Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Ministerie van Economische Zaken

 

Samenvatting

Beleidsvisie ten aanzien van de verbranding van Nederlandse afvalstoffen op de Noordzee voor de periode 1986-1990 en het bepalen van een Nederlands standpunt t.b.v. het internationaal overleg over zeeverbranding. Vermeld de aanpak die nodig is om te komen tot beoordelingscriteria t.b.v. de Oslo Commissie. Beleidsalternatieven zijn geformuleerd, die vervolgens zijn getoetst aan de doelstellingen va het afvalstoffenbeleid en het beleid t.a.v. de bescherming van het mariene milieu. De volgende aspecten komen aan de orde: Het aanbod voor zeeverbranding van gechloreerd afval van de lidstaten bij het het Verdrag van Oslo; de verwerkingsinstallaties op het land van deze lidstaten; de meetgegevens van de emissies van de verbrandingsinstallatie bij AKZO Zout Chemie; de storingsanalyse met het verbrandingsschip Vulcanus II van OCS; de landverbrandingsinstallaties van AVR-chemie en AKZO Zout Chemie; de transportrisico's bij land- en zeetransport en de aanleveringsprijs voor de verwerking van gechloreerd afval bij elk van bovengenoemde drie bedrijven.

 

Annotatie

[16], 41 p.
Bevat: Protocol tot wijziging van het Verdrag ter voorkoming van verontreiniging ten gevolge van het storten uit schepen en luchtvaartuigen (Bijl. IV bij het verdrag van Oslo). - Met lit. opg.

Naar boven