Onderwerp: Bezoek-historie

Plaspoelpolder : bedrijfsonderzoek
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nederlands Centrum voor Onderzoek, Advisering en Onderwijs op het gebied van Verkeer en Vervoer (NEA)

 

Samenvatting

Onderzoek naar de effecten van de openstelling van de Zoomseweg voor bedrijven, gevestigd in de Plaspoelpolder. De aanleg van de Zoomseweg betekent een directe aansluiting op het hoofdwegennet (RW4 en RW13), waardoor enerzijds de ontsluiting van de Plaspoel polder sterk wordt verbeterd, terwijl anderzijds de bebouwde kom van de gemeente Rijswijk wordt ontlast. Door middel van met name enquêtes onder bedrijfsmanagers is gepoogd deze effecten vast te stellen waarbij zowel in de voorsituatie (verwachtingen) als in de nasituatie (werkelijke invloed) is geënquêteerd. In deze rapportage worden beide situaties beschreven. Terwijl het accent in de voorstudie vooral is gelegen op het inventariseren van de hoeveelheid verkeer van en naar de Plaspoelpolder en de omvang van de vertragingen in de Plaspoelpolder is de nastudie wat algemeener van aard. Hierin wordt ook gepoogd vast te stellen wat de invloed van vertragingen (in het algemeen) is op het functioneren van het bedrijf.

 

Annotatie

44
p. : fig., tab. 30 cm Lit. opg.: p. 43. - Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (DVK) Afdeling Landelijke Verkeersprognoses en Beleidsanalyses. Projectbegeleiding door M. Mulder. - Onderzoek 900056/12524(40)

Naar boven