Onderwerp: Bezoek-historie

Unit Transport per Pijpleiding (UTP) = Unit Transport by Pipe : onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van het transport van goederen in units per pijpleiding (fase 1)
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

uitgevoerd door Raadgevend Ingenieursbureau Lievense i.s.m. Knight Wendling Consultants en Holec Machines& Apparaten

 

Samenvatting

Nagegaan is of tot een zodanig systeem van goederentransport per pijpleiding kan worden gekomen dat vervoer per pijpleiding meer gaat bijdragen in de gewenste verschuiving van de modal split, de zogenoemde modal shift, met name van wegvervoer naar pijpleidingtransport. Door middel van een brede benadering zijn de mogelijkheden, welke tot een uitbreiding van het goederentransport per pijpleiding kunnen leiden, onderzocht. Markt en transportsysteem zijn daarbij integraal beschouwd. Uit de marktstudie is gebleken dat de UTP-pilot (Unit Transport per Pijpleiding) gezien de toepassingsmogelijkheden goed aansluit bij het transport van kunststoffen bij DSM tussen de produktielokatie (Geleen) en het distributiecentrum (Sittard). Geconcludeerd wordt dat UTP technisch uitvoerbaar is, dat er voldoende potentiële transportstromen bestaan om UTP van de grond te krijgen en dat het systeem goed aansluit bij de huidige (markt)ontwikkelingen. Aanbevolen wordt de mogelijke pilot(s) verder uit te werken en de pre-engineering van de systeemcomponenten ter hand te nemen.

 

Annotatie

132 p.
fig., tab., bijl.
Begeleid door Begeleidingsgroep UTP ingesteld door de Stuurgroep Buisleidingen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (namens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de volgende deelnemers in de begeleidingsgroep UTP: C.E. Weber, V.J.D. de Groot, C.G. den Hartog)

Naar boven