Onderwerp: Bezoek-historie

Schelpdierwater-onderzoek in de Rijkswateren 1987
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.J. de Kruik; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren

 

Samenvatting

N.a.v. de Europese richtlijn 79/923/EEG en het besluit "Kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren", van nov. 1983 wordt in deze rapportage een overzicht gegeven van de aangewezen wateren en van de voor de toetsing te gebruiken meetlokaties. De aangewezen wateren betreffen de gebieden waar schelpdieren worden gekweekt ten behoeve van menselijke consumptie: Waddenzee en Oosterschelde en de aangrenzende wateren. De gemeten parameters betreffen Zuurgraad, Saliniteit, Zuurstof alsmede Thermotolerante bacteriën van de coli groep. Aangezien meting van de bedoelde bacteriën in schelpdieren slechts beperkt plaatsvindt, heeft toetsing plaatsgevonden aan de gehalten in oppervlaktewater. Daarnaast wordt melding gemaakt van de resultaten van het onderzoek naar de gehalten aan thermotolerante coli's in schelpdieren zoals dit in 1987 door het Rijks Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) is uitgevoerd in de Oosterschelde.

 

Annotatie

14 p.
4 bijl., fig., tab. ; 30 cm
Nota DGW 89.002 (GWWS-89.002)

Naar boven