Onderwerp: Bezoek-historie

De kantorenfunctie van Lelystad
Publicatiedatum:01-01-1973

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door F.A.M. Kerckhaert; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat]

 

Samenvatting

Op de eerste plaats wordt de opbouw en ontwikkeling van Lelystad gekenschetst. Vooral de kenmerkende elementen van Lelystad m.b.t. de doelstellingen waartoe het gesticht is, en de gedachtenvorming die daarmee gepaard gaat, krijgen ruime aandacht. Het kader wordt aangegeven, waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden en de probleemstelling wordt geformuleerd. Vervolgens wordt de vestigingsplaatstheorie behandeld. Gezien het futuristische karakter van deze studie, kon niet voorbijgegaan worden aan de implicaties van de, onze eeuw kenmerkende, technologische innovaties voor de vestigingsplaatstheorie. Tenslotte wordt een kwantitatieve benadering van de kantorenfunktie aan de orde gesteld, die uitmondt in een beraming van het benodigde aantal m2 kantoorvloeroppervlakte in Lelystad, wanneer het zijn taakstelling van 100.000 inwoners bereikt zal hebben. n.

 

Annotatie

47 p.
graf., tab.
(Intern Rapport R.IJ.P. ; no. 319)
Onderzoek uitgevoerd als afstudeerproject voor het vak "sociologie van de ruimtelijke ordening" aan de Katholieke Hogeschool Tilburg
Met lit. opg.

Naar boven