Onderwerp: Bezoek-historie

Het grondwaterregime en de ontzilting in het eerste jaar van de drooggevallen gronden in het Markiezaat van Bergen op Zoom
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

door D. J. Fluyt; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

 

Samenvatting

April 1983 is het Verdronken land van het Markiezaat van Bergen op Zoom definitief afgesloten van het getijdegebied van de Oosterschelde. Voor inrichting en beheer van het Markiezaatsgebied is een goed inzicht in de waterhuishouding van belang. In dit rapport worden de resultaten besproken van onderzoekingen naar de hydrologie en de bodemkundige veranderingen in dit gebied 1 jaar na droogvallen. In het gebied worden in totaal op 60 plekken waarnemingen verricht. Op alle plekken is het grondwater (1 x per 2 weken) gemeten en is de vegetatie 2 x per jaar opgenomen. Op de schorren is in het voorjaar op 11 plekken de bodem bemonsterd op zoutgehalte en is tevens de maaiveldsverandering vastgesteld. Op de slikken zijn op 8 plekken op verschillende diepten monsters genomen van het grondwater.

 

Annotatie

81 p.
fig., krt., tab. ; 30 cm.
Lit. opg.(RIJP-rapport ; 1986-14 Abw)

Naar boven