Onderwerp: Bezoek-historie

Vegetatiekartering 1:5000, schorren en slikken van de Oosterschelde 1995 : op basis van false-colour luchtfoto's
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD), afdeling Thematische Geo-informatie; J.M. Reitsma, P.J.M. Melman

 

Samenvatting

In dit rapport worden voor de eerste keer de schorren en slikken van de Oosterschelde integraal gekarteerd, sinds het in werking stellen van de stormvloedkering in 1987. De kartering vormt een onderdeel van een landelijk monitoringsprogramma (MWTL, tot 1993 VEGWAD) waarbij de zoutwater getijdevegetatieséénmaal in de vijf jaar worden gekarteerd. De kartering is volgens de zogenaamde "landschapsgeleide methode" uitgevoerd. De methode gaat uit van een hiërarchische landschappelijke opbouw, die gebruikt wordt om het gebied van groot naar klein in te delen. Hierbij worden een viertal fasen onderscheiden: systematische foto-interpretatie, veldwerk, classificatie, definitieve interpretatie en digitale verwerking. Aan de orde komen de methodiek en werkwijze, de vegetatietypen, de opbouw van de matrixlegenda en de vegetatie-ontwikkelingen.

 

Annotatie

36 p.
bijl.,foto's, krt, tab.
Rapportnr. MDGAT-9739
Met lit. opg.
In opdracht van: Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee, 's-Gravenhage, (RWS, RIKZ)
Contactpersoon: D.J. de Jong (RIKZ, Middelburg)

Naar boven