Onderwerp: Bezoek-historie

Vegetatiekartering Schiermonnikoog : rapportage en ecologische interpretatie
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD); J.R.von Asmuth en M.Tolman

 

Samenvatting

Bevat een toelichting bij de vegetatiekaart van Schiermonnikoog 1992 en enkele handreikingen voor een verder gebruik en voor vergelijking met de kartering uit 1984. Het oostelijk deel van Schiermonnikoog met overwegend kweldervegetaties is in het kader van het onderzoeksprogramma "Monitoring van de vegetatie-ontwikkeling van zoutwatergetijdegebieden" gekarteerd ; het overige deel is gekarteerd in verband met monitoring van de effecten van anti-verdrogingsmaatregelen op de vegetatie. De kartering van 1992 is vervaardigd in verband met het in beide onderzoeksprogramma's beoogde doel om met tussenpozen van enkele jaren de veranderingen aan de vegetatie te volgen. Met het oog hierop is de nieuwe kartering zoveel mogelijk op die van 1984 afgestemd.

 

Annotatie

61 p.
bijl., fig., ill., krt.
Met losse krt.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland, (RWS, NN)
Rapport MD-GAT 9603
Met lit. opg.

Naar boven