Onderwerp: Bezoek-historie

Verkeersveiligheidseffecten permanente openstelling spitsstroken links zonder verlaagde snelheidslimiet : een quickscan
Publicatiedatum:18-10-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. Drolenga, W. Mieras ; Sweco

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat onderzoekt hoe invulling gegeven kan worden aan het regeerakkoord en de Motie Van Aalst inzake het permanent openstellen van spitsstroken. Hierbij ligt de focus op spitsstroken links (voorheen de zogenaamde plusstroken). Naast het toepassen van een wegverbreding om het permanent openstellen van spitsstroken tot een reguliere situatie mogelijk te maken (die de nodigde fysieke en financiële ruimte vraagt), wordt nagedacht over de (goedkopere) variant om spitsstroken links met het bestaande dwarsprofiel permanent open te stellen. Omdat permanente openstelling met verlaagde snelheidslimiet (80 of 100 km/h) als onwenselijk en politiek onhaalbaar wordt beschouwd, heeft Rijkswaterstaat onderzoek op het gebied van verkeersveiligheid door Sweco laten uitvoeren naar het permanent openstellen van spitsstroken links zonder verlaagde snelheidslimiet. De situatie ’permanente openstelling spitsstroken links zonder verlaagde snelheidslimiet’, heeft zich nog niet voorgedaan. Vaststelling van de verkeersveiligheidseffecten achteraf is dus niet mogelijk. Om een indicatie van de verkeersveiligheidseffecten te krijgen zijn in deze quickscan een aantal mogelijke scenario’s doorgerekend. Hierbij zijn historische verkeersprestaties en ongevalsrisico’s van spitsstrooktrajecten links in geopende en gesloten toestand en reguliere trajecten uit de periode 2013-2017 geprojecteerd op de nieuwe toekomstige situatie. Dit levert per scenario een geprognosticeerd (extra) aantal ongevallen op. Alle doorgerekende scenario’s wijzen op een negatief verkeersveiligheidseffect, de grootte van dit negatief effect verschilt per scenario. Hiermee wordt een bepaalde bandbreedte geschetst. De effectinschattingen in deze quickscan gaan over alle ongevallen: niet alleen over ongevallen met slachtoffers maar ook over ongevallen met uitsluitend materiële schade. Een in deze quickscan berekend indicatief effect op het totaal aantal ongevallen zal een groter effect betekenen op het aantal ongevallen met slachtoffers en een nog groter effect op het aantal dodelijke ongevallen. Ondanks dat de uitkomsten in deze quickscan gedetailleerd lijken, dient bij interpretatie van de resultaten rekening te worden gehouden met onzekerheden vanuit inhoudelijke en statistische overwegingen. De werkelijke ontwikkeling van de verkeersveiligheid is mede afhankelijk van andere vaak lokale aspecten. Deze quickscan heeft slechts een indicatief karakter.

 

Annotatie

[42] p.
ill., bijl.
Omslagtitel: Quickscan verkeersveiligheidseffecten
Referentienummer SWNL0232711
Definitief
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

Naar boven