Onderwerp: Bezoek-historie

Gladheidsbestrijding en milieu
Publicatiedatum:01-09-1972

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); J.J. Meulenkamp ; Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging; G. J. Kolenbrander ; Instituut voor Bodemvruchtbaarheid; J. A. Bleys ; Staatsbosbeheer; J. L. Guldemond ; Stichting Bosbouwproefstation „de Dorschkamp"; H. J. Bos ; Nederlandse Vereniging van Hoofden van Gemeentelijke Beplantingen; R. G. Steemers ; Afdeling Recreatie en Natuurbescherming van de Rijkswaterstaat; H. Hoekstra ; Commissie Gladheidsbestrijding van de Rijkswaterstaat; A. M. Pingen ; Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren; J. A. A. Ketelaar ; Akzo; P. M. W. Elsenaar ; Rijkswegenbouwlaboratorium; J. Draisma ; DAP

 

Samenvatting

Op initiatief van Akzo Zout Chemie en met medewerking van een aantal direct bij de gladheidsbestrijding betrokken instanties is in 1 971 de Stichting Relatie Gladheidsbestrijding Milieubeheer opgericht. De Stichting is bedoeld als een onafhankelijk en objectief samenwerkingsorgaan van leveranciers van strooimiddelen en apparatuur hiervoor, met gladheidsbestrijding belaste instanties, weggebruikers, instellingen voor milieubescherming en andere ter zake kundigen of belanghebbenden. In deze groep wordt gewerkt met de volgende doelstellingen: het zich verdiepen in de relatie tussen gladheidsbestrijding en milieubeheer, het uitvoeren of doen uitvoeren van eventueel gewenst aanvullend onderzoek en het geven van voorlichting. Dit boekje heeft ten doel de geinteresseerden enig materiaal ter orientering te verschaffen en hen in te lichten over de aspecten die verdere bestudering en verder onderzoek behoeven.

 

Annotatie

19 p.

Naar boven