Onderwerp: Bezoek-historie

Betere afstemming meten en modelleren verkeer : eindrapportage
Publicatiedatum:12-01-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.P. Plasmeijer, W. Mieras, G.H.A.M. Vos ; Grontmij

 

Samenvatting

Het is voor Rijkswaterstaat wettelijk verplicht informatie te leveren over luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit; NSL), stikstofdepositie (Programma Aanpak Stikstofdepositie; PAS) en geluidproductie (Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid; SWUNG) door het verkeer op het rijkswegennet. Voor de berekeningen wordt gebruik gemaakt van INWEVA (INtensiteiten WEgVAkken). Hiervoor wordt jaarlijks een proces doorlopen om te komen tot een database met verkeersintensiteiten per wegvak van het rijkswegennet. Rijkswaterstaat werkt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan het “Verbeterprogramma Modellen”. Eén van de daaronder vallende projecten is “Betere afstemming meten en modelleren verkeer” en is gericht op het verbeteren van de afstemming tussen gemeten en met een verkeersmodel berekende intensiteiten, zoals binnen INWEVA gebeurt. De verbeteringen moeten leiden tot een robuuste aanpak voor het combineren van meetgegevens en uitkomsten van modelberekeningen, waarbij er stabiliteit en consistentie in ruimte (tussen wegvakken) en in de tijd (tussen jaren) bestaat. Doel van dit onderzoek is het identificeren en verkennen van een aantal concrete en op korte termijn te realiseren oplossingen / oplossingsrichtingen voor het verbeteren van de balans tussen meten en modelleren bij het opstellen van verkeerscijfers. Het kan hierbij gaan om zowel inhoudelijke als procesmatige oplossingen.

 

Annotatie

59 p.
bijl., ill.
Ref.nr.: GM-0176348
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven