Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijn asfaltverharding op kunstwerken
Publicatiedatum:01-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS); J. Groenendijk ; KOAC-NPC; P. Spencer ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat Bouwdienst (RWS, BD)

 

Samenvatting

 

Binnen de nieuwe wijze van contracteren van Rijkswaterstaat was behoefte aan een meer functionele specificatie van asfaltverhardingen op bruggen en viaducten met een betonnen of stalen rijdek. De bestaande documenten waren gedateerd en sterk prescriptief. Daarom is een nieuwe richtlijn opgesteld, waarvoor echter geen nieuwe kennis is ontwikkeld. In de nieuwe richtlijn is een meer eisgestuurde benadering gekozen en zijn de ontwerpbelastingen duidelijker gedefinieerd. Ook wordt apart aandacht besteed aan de uitvoeringsrisico's en aan de bepaling van de waterdichtheid van de verharding. Wel is geconstateerd dat voor vele facetten van asfaltverhardingen op kunstwerken nog geen gevalideerde ontwerpmethoden, beproevingsmethoden of toetsingskaders beschikbaar zijn. Daarom wordt veelvuldig gerefereerd aan "gebleken geschiktheid". Daarbij worden enkele standaardconstructies beschreven, waarvan de "gebleken geschiktheid" voor RWS is aangetoond. Voor alternatieve constructies dient een validatieproces te worden doorlopen, onder auspiciën van RWS-DVS. De kwaliteitsborging van het ontwerp is niet afgedekt in de richtlijn, evenmin als de realisatie van de verharding en de kwaliteitsborging daarvan. Dit moet apart worden geregeld in de contracten voor ontwerp en realisatie van de verharding. Als laatste wordt een doorkijk gegeven in een lopend onderzoek naar membranen, dat momenteel door Infraquest wordt uitgevoerd.

 

 

Annotatie

10 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2012

Naar boven