Onderwerp: Bezoek-historie

Eind- en deelevaluaties programma's Ruimte voor de Rivier en Zandmaas/Grensmaas
Publicatiedatum:14-02-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Ruimte voor de Rivier (RvR)

 

Samenvatting

Op 19 december 2006 is met het unaniem instemmen van de Planologische Kernbeslissing - Ruimte voor de Rivier (deel 4), door zowel de Eerste als de Tweede Kamer, van start gegaan met het programma Ruimte voor de Rivier. Momenteel nadert het programma zijn afronding. De Tweede Kamer heeft daarom om de eindevaluatie Ruimte voor de Rivier verzocht. Op basis van deze eindevaluatie beslist de Tweede Kamer over het al dan niet opheffen van de grootprojectstatus van het programma Ruimte voor de Rivier. Ter voorbereiding op de eindevaluatie zijn deelevaluaties uitgevoerd naar: 1. Doelbereik waterveiligheid. 2. Doelbereik ruimtelijke kwaliteit. 3. Bestuurlijke samenwerking. 4. Programmabeheersing. 5. Communicatiestrategie. Tevens zijn er evaluaties uitgevoerd op themaniveau, naar Archeologie, Natuurrealisatie, Innovatie en Grond. Op basis van deze en eerdere evaluaties en andere documenten zoals de voortgangsrapportages is het totale programma geëvalueerd. Doel van de eindevaluatie van het programma Zandmaas / Grensmaas – die plaatsvindt in het kader van de Regeling Grote Projecten (RGP) – is een evaluerend totaaloverzicht op te stellen van het programma in het kader van de procedure tot beëindiging van de grootprojectstatus. De evaluatie is opgesteld aan de hand van beschikbare niet vertrouwelijke projectdocumentatie en gesprekken met ruim 30 betrokkenen. Achtereenvolgens beschrijven we voor de onderwerpen uit artikel 16 van de Regeling Grote Projecten de belangrijkste bevindingen en conclusies.

 

Annotatie

12 dln.
+ Thema Ruimtelijke kwaliteit in Ruimte voor de Rivier / G. van Duinhoven ; Platform Landwerk. - p. 5-41
Door de uitgever is toestemming verleend om het artikel te publiceren
+ Tijd voor de Rivier : spelen met tijd-ruimtestrategieën in een complex programma / J. Scherpenisse, M. Schulz, M. van Twist ; Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). – 46 p.
Door de uitgever is toestemming verleend om het rapport te publiceren


Naar boven