Onderwerp: Bezoek-historie

Ankerkuilbemonstering in de Westerschelde; resultaten 2017 en meerjarenoverzichten
Publicatiedatum:28-12-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

I.J. de Boois , A.S. Couperus; Wageningen Marine Research (WMR)

 

Samenvatting

In 2017 is voor het tiende jaar de visbemonstering met de ankerkuil op de Westerschelde uitgevoerd in het kader van de monitoring voor de Kaderrichtlijn Water, sinds 2011 in combinatie met een identieke bemonstering op de Zeeschelde in België met hetzelfde schip en vistuig. De monitoring van vooral het pelagische visbestand is van belang in het kader van het herstel en de instandhoudingsdoelen van Natura2000, de Kaderrichtlijn Water en de monitoring van de effecten van verdieping van de vaargeul in de Schelde. De toegepaste methode is een passieve vistechniek die gebruik maakt van de getijstromen en die gericht is op pelagische soorten. Dit rapport presenteert de verzamelde gegevens van de Nederlandse bemonsteringen in mei en september 2017 en een overzicht over de totale bemonsteringsperiode.

 

Annotatie

54 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
Rapport C083/17
BM 17.08
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven