Onderwerp: Bezoek-historie

Kansen voor natuur binnen RWS-terreinen : een eerste verkenning
Publicatiedatum:09-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T. van der Sluis, B. Pedroli ; Wageningen Environmental Research

 

Samenvatting

Uit deze verkennende studie blijkt dat de beschikbare basisbestanden voldoende informatie en details bevatten om een zinvolle analyse te maken van de kansen voor robuuste natuur in en om de RWS-terreinen. Bij de bepaling van kansrijkdom voor versterking van natuurwaarden zijn drie bena-deringen gebruikt: 1) Kansen op grond van aanwezige habitats 2) Mogelijke bijdrage aan robuuste natuur op grond van ontwikkelingskansen, en 3) Kansen op grond van veranderingen in ruimtelijke dynamiek, inrichting en beheer. De inschatting van de kansen is sterk afhankelijk van de afstanden die gehanteerd worden voor de nabijheid van bestaande natuurgebieden of –waarden. De kansrijkheid varieert uiteraard met de mogelijkheden om de afstand te overbruggen voor het betreffende type habitat of de doelsoort. Daarnaast kunnen verschillende referenties gehanteerd worden: N2000, natuurterreinen van andere terreinbeherende organisaties, ontsnipperingslocaties (MJPO) of Habitattypen Europa. - Er ligt ruim 50.000 ha areaal in eigendom van ministerie I&W in of binnen 100 meter van N2000 gebieden. Hiervan heeft bijna 35.000 ha de classificatie ‘natuur’. Circa 8.700 ha (van de 50.000 ha) ligt buiten het Natura 2000 gebied, maar binnen 100 meter hiervan. - De grootste oppervlakten RWS areaal in of nabij N2000 gebied liggen in de Biesbosch, IJssel, Veluwe, Waal en Waddenzee. - Van de 14 op Europese schaal bedreigde habitats komen de volgende voor in of nabij RWS terrein: rivierduingraslanden, graslanden langs rivieren, hardhoutooibossen en stuifduinen. - Er zijn meerdere methoden beschikbaar om de kansen voor natuur op RWS areaal inzichtelijk te maken. Deze kunnen in een mogelijk vervolg verder worden uitgewerkt, en desgewenst gekoppeld aan ecosysteemdiensten.

 

Annotatie

32 p.
bijl., ill.
Definitief
Versie 3
Onderzoek uitgevoerd ihkv de SLA Duurzaamheid 2017-2018 onderdeel Vitaal Natuurlijk Kapitaal Fiche 27
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven