Onderwerp: Bezoek-historie

Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2014
Publicatiedatum:18-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

 

Samenvatting

In dit verslag wordt informatie gepresenteerd over de naleving van de geluidproductieplafonds in het kalenderjaar 2014. Na de managementsamenvatting en de inleiding wordt in hoofdstuk 2 de systematiek van de geluidproductieplafonds toegelicht. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de monitoringsresultaten over het verslagjaar. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de situatie op de referentiepunten, de uitgevoerde geluidbeperkende maatregelen in het verslagjaar en de overige relevante ontwikkelingen. De analyse van de overschrijdingen en de dreigende overschrijdingen, en de hiervoor in voorbereiding zijnde maatregelen staan in hoofdstuk 4. In de bijlagen vindt u verschillende specifieke gegevens waaronder de begrippen en definities en de monitoringsresultaten per referentiepunt.

 

Annotatie

27 p.
ill., bijl., tab.
Met losse bijlagen Akoestisch onderzoek op referentiepunten

Naar boven