Onderwerp: Bezoek-historie

Visie beleidsinstrumentarium waterveiligheid
Publicatiedatum:01-12-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F.Diermanse; Deltares

 

Samenvatting

De afgelopen jaren is een nieuw waterveiligheidsbeleid voor de Nederlandse primaire waterkeringen ontwikkeld. Dit nieuwe beleid moet worden doorgevoerd in alle facetten die van belang zijn voor waterveiligheid en vraagt om actualisatie van rekenmodellen en begeleidende documenten. De doelstelling van het onderhavige rapport is het beschrijven van een visie op de actualisatie en doorontwikkeling van het instrumentarium voor beleidsvraagstukken. Het gaat in op hoe de bouwstenen samenhangen en hoe deze (door- )ontwikkeld en onderhouden kunnen worden opdat consistente adviezen mogelijk zijn. Om een visie te vormen over het beleidsinstrumentarium is het van belang een beeld te hebben van de beleidsvraagstukken die de komende jaren op ons afkomen. Een uitdaging daarbij is dat beleidsvragen over het algemeen de neiging hebben om ‘op te poppen’. Verder is het zo dat het instrumentarium een grote diversiteit kent en bestaat uit software, databases en documenten. Dit memo beperkt zich tot ICT middelen en gaat dus niet over de documenten zoals Technische Leidraden. Om inzicht te krijgen in mogelijke toekomstige vraagstukken is in juni 2017 een workshop gehouden met een aantal stakeholders van RWS-WVL. De workshop heeft veel inzicht gegeven in een grote diversiteit aan (mogelijk) in de nabije toekomst te beantwoorden beleidsvraagstukken. Uit de workshop kwam naar voren dat er sprake is van een grote mate van variatie in inhoudelijke onderwerpen, omvang van projecten, mate van (on)zekerheid over het wel of niet doorgaan van vervolgactiviteiten en inzicht in de mate van detail van de verwachtte vervolgactiviteiten. Dat heeft het beeld versterkt dat het erg lastig is om een eenduidige visie te schrijven voor het gehele instrumentarium. De inhoudelijke samenhang van het instrumentarium is daardoor soms lastig te borgen. Er is mede naar aanleiding van deze workshop besloten om voor een aantal relevante ‘dossiers’ meer in detail een visie uit te werken, in plaats van een visie voor het gehele instrumentarium: • Rekenprogramma KOSWAT voor het schatten van kosten van dijkversterkingen; • Afleiden van de nieuwe normen in het kader van het deltaprogramma waterveiligheid; • Rekentools voor afweging dijkversterking en rivierverruiming; • Nationaal water model. De ontwikkeling en denklijnen van deze dossiers zijn op het oog behoorlijk autonoom. In dit rapport zijn aanbevelingen gedaan om zowel de onderlinge samenhang als de onderhoudbaarheid van de individuele tools te vergroten.

 

Annotatie

[58] p.
ill.
bijl.
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
12200537-010-ZWS-0005
Definitief

Naar boven